Regeringen har gett Naturvårdsverket ett så kallat ”Regeringsuppdrag” att koordinera Länsstyrelsernas arbete med att ta fram länsvisa handlingsplaner för Grön Infrastruktur. Både länsstyrelserna i Örebro och Södermanland har skickat ut sina handlingsplaner på remiss och Häradskog är en av många remissinstanser. Svaret på Örebro läns remiss skulle vara inne före 30 juni och här kan du läsa vad vi svarade.
Remissen innehöll många rena faktafel och även en del negativa värderingar om dagens skogsbruk. Remissen föreslog också lite luddigt ”I praktiken skulle detta innebära införandet av en kostnadsneutral differentierad naturvårdsavgift på massaved, timmer och biobränsle”. Häradskog skickade brev till Länsledningen och begärde svar på en del frågor och Häradskog ifrågasatte starkt om verkligen länsstyrelsen i Örebro hade i uppdrag att föreslå någon ny finansiering.
Brevet resulterade i att företrädare för skogsbruket i länet träffade Landshövdingen och hennes närmaste medarbetare under ett öppet och kreativt möte och ett antal frågetecken rätades ut. Senare har Häradskog och andra företrädare för skogsbruket i Södermanland på motsvarande sätt träffat länsledningen i Södermanland och även där haft en kreativ och bra dialog.