Välkommen till


HäradSkog!

Remissyttrande - Skogsskötsel med nya möjligheter 2017-824

Under några år har många skogsägare längtat efter en tydligare skogspolitik. Först hoppades alla att ´det nationella skogsprogrammet skulle bli avstampen in i den nya bioekonomin. Men så blev det inte. Möjligen blir Skogsstyrelsens remiss ”Skogsskötsel med nya möjligheter” det. HäradSkogs yttrande över remissen hittar du här

 


Martin Strandberg ny VD för HäradSkog

Vi är glada att kunna presentera Martin Strandberg som HäradSkogs nya VD, se bifogad fil .

Martin är på plats 1 maj. 

Grön infrastruktur


Regeringen har gett Naturvårdsverket ett så kallat "Regeringsuppdrag" att koordinera Länsstyrelsernas arbete med att ta fram länsvisa handlingsplaner för Grön Infrastruktur. Både länsstyrelserna i Örebro och Södermanland har skickat ut sina handlingsplaner på remiss och HäradSkog är en av många remissinstanser. Svaret på Örebro läns remiss skulle vara inne före 30 juni
 och här kan Du läsa vad vi svarade.

Remissen innehöll många rena faktafel och även en del negativa värderingar om dagens skogsbruk. Remissen föreslog också lite luddigt "I praktiken skulle detta innebära införandet av en kostnadsneutral differentierad naturvårdsavgift på massaved, timmer och biobränsle". HäradSkog skickade brev till Länsledningen och begärde svar på en del frågor och HäradSkog ifrågasatte starkt om verkligen länsstyrelsen i Örebro hade i uppdrag att föreslå någon ny finansiering.

Brevet resulterade i att företrädare för skogsbruket i länet träffade Landshövdingen och hennes närmaste medarbetare under ett öppet och kreativt möte och ett antal frågetecken rätades ut.

Senare har HäradSkog och andra företrädare för skogsbruket i Södermanland på motsvarande sätt träffat länsledningen i Södermanland och även där haft en kreativ och bra dialog.

 

Övergripande information om hur Häradskog hanterar personuppgifter hittar du här.