39ae1


Verksamhet

HäradSkog erbjuder fastighets- eller skogsförvaltning till skogsägare som söker ett långsiktigt förvaltningssamarbete med de bästa villkoren på marknaden. Våra förvaltningsuppdrag omfattar förutom Häradsallmänningar i Närke och Sörmland även större och medelstora markägare i Mellansverige.

Vi strävar alltid efter att bruka skogen långsiktigt hållbart samtidigt som den ska ge en hög ekonomisk avkastning. En aktiv förvaltning innebär för oss att vi aktivt arbetar med att höja produktionen – dvs avkastningen - där det är lämpligt. Vi arbetar kontinuerligt med vidareutveckling och utbildning så att vi alltid kan använda de bästa metoderna och tekniken både för produktion och för miljö. Vårt skogsbruk och övriga verksamhet är självklart alltid förenlig med gällande lagar och förordningar. Eftersom vi arbetar långsiktigt och med naturen så har vi förtroendefulla relationer med myndigheter, andra skogsägare och allmänheten. Detta ger en bra goodwill för skogsägaren och skogsbruket och säkerställer därmed det långsiktiga ägarintresset. Vår förvaltning skall för uppdragsgivaren erbjuda låga förvaltningskostnader, en hög gemensam kompetens, goda priser för de viktigaste sortimenten timmer och massaved och kostnadseffektiva avverkningar. Vi har som mål att alltid vara serviceinriktade både gentemot våra virkes- och energisortimentskunder. På så sätt skapar vi goda relationer och förutsättningar för att kunna erbjuda våra förvaltningsuppdrag till de bästa priserna på marknaden. HäradSkog erbjuder naturanpassad skogsskötsel enligt FSC® ( FSC-C109169):s kriterier och är Chain of Custody-certifierat (certifikat nr TUEV-COC-000212) enligt FSC®. Häradskogs "Publicily available information for FSC controlled wood" hittar du här. Vi erbjuder även andra skogsskötselformer enligt önskemål. Målsättningen är ett långsiktigt hållbart skogsbruk. En bärande hörnsten i HäradSkogs förvaltningsupplägg är att respektive allmänning/uppdragsgivare ska få all framförhandlad provision för virket och att HäradSkog inte har något påslag på till exempel avverkningskostnader eller skogsvård. Syftet är att affärs-vinster genereras direkt till delägande företag (allmänningar) eller förvaltade företag - och inte till HäradSkog. Detta transparenta affärskoncept är uppskattat och ett av flera skäl till att HäradSkog växt så snabbt.

Förvaltningskoncept

HäradSkogs förvaltningskoncept är långsiktigt. Skogens omloppstid är det självklara tidsperspektiv om förvaltningen ska vara lönsam. En kortsiktig förvaltning med kortsiktigt vinstintresse minskar fastighetsvärdet på sikt, samtidigt som en för försiktig förvaltningsstrategi också riskerar att minska värdet på sikt. Att ”spara” skog för länge ger en lägre avkastning. Det är alltså viktigt att tänka och utvärdera långsiktigt. Självklart är avkastningen högre om man får 400 kr i netto per inmätt fastkubikmeter vid avverkning av ett visst objekt än om man får 380 kr. Men viktigare över tid är att välja rätt objekt för avverkning, och att sköta hela fastigheten. Det borde vara självklart att avkastningen – eller årets resultat – mäts i kronor per hektar produktiv skogsmark och år för hela fastigheten. Men de flesta skogsföretag redovisar bara intäkt för ett enskilt objekt eller åtgärd.  Det ger ett stort fokus på bara delar av helheten. Bara när helheten är tillräckligt enkel blir det kronor per hektar. Ett exempel på långsiktig förvaltning är väg-nätet på fastigheten. Att sköta avsides liggande delar av fastigheten dåligt eller inte alls för att transportkostnaderna av både virke och maskiner blir höga är oftast långsiktigt fel. Ofta blir även skogsskötseln bättre om objektet ligger närmare väg så en genomtänkt ny väg är ofta en bra investering i de långsiktiga förvaltningen.

Räkneexempel

Tillväxten är på en normal fastighet i Mellansverige genererar idag ett bruttovärde på drygt 2 000 kronor per hektar och år. Kostnaderna på en normal fastighet – dvs för avverkning, röjning plantering mm - uppgår genomsnittligt till knappt 1 000 kronor per hektar och år. Det långsiktiga nettot för en skogsfastighet blir då sett över en längre tidsperiod dryga 1000-lappen per hektar och år. Den tusenlappen är intressant även ur ett annat perspektiv, nämligen om man ställer det i relation till finansiering av inköp av ny skog. Då utgör de pengarna nettot man får över till amortering och räntor. För en normalfastighet värderad till 100 000 kr per hektar har man ca 1 procent av marknadspriset till räntor och amortering. Om vi fortsätter det teoretiska räkne-exemplet så kan man med nuvarande räntenivåer betala räntan och har därmed möjlighet att låna till halva köpeskillingen, men det räcker inte till att amortera. Den andra halvan av köpeskillingen måste man ta av eget kapital som man kortsiktigt inte har räntekrav på. Det är den här metodiken att beräkna avkastning per hektar som HäradSkog arbetar efter. De här nämnda schablonbeloppen är just schablonbelopp, men kan användas som jämförelse för den egna fastigheten för att se om man själv ligger på en rimlig nivå. Det är självklart upp till varje skogsägare att själv bestämma hur man vill förvalta sin egen fastighet, och om t.ex. andra värden än virkesvärdet ges en tyngre roll. Oavsett om man vill ha ut "sista kronan" eller om andra värden som till exempel jakt eller miljö ska ges större tyngd så har de flesta skogsägare krav på någon form av avkastning på sin egendom, och då är jämförelsetal per hektar en mycket bra grund för den strategi som man väljer att förvalta efter.

Vår affärsidé HäradSkog erbjuder skogsförvaltning med högsta möjliga ekonomiska avkastning med god hänsyn till miljön och samhällets övriga intressen.

Brand

Folk i skogen

Folk i skogen