Information om GDPR

Information om hantering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR

Häradskog i Örebro, Fabriksgatan 54A 702 23 Örebro orgnr: 556234–0421 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet.

Bolaget bedriver verksamhet gällande skoglig förvaltning av fastigheter.

Varför behandlar vi personuppgifter?

För att Häradskog ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Häradskog behandlar personuppgifter för att administrera förvaltade fastigheter. Kommunikation och administration med styrelser, revisorer m.m. Hantering av kunder och leverantörer. Hantera administration gällande personal.

Vad har Häradskog för berättigat intresse av att behandla personuppgifter?

Häradskog behandlar personuppgifter med stöd i de rättsliga grunderna: rättslig förpliktelse, avtal och berättigat intresse.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Häradskog kommer genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om ändamålet med behandlingen inte kvarstår kommer uppgifterna raderas.

Vilka rättigheter har du?

Varje person har rätt att be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:

-Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

-Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket

-Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse

-Om personuppgifterna har behandlats olagligt

-Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Personuppgifter Häradskog

Personuppgifter Häradsallmänningar