fbd5e


Info till delägare

 

Varför får jag utdelning från en Häradsallmänning?

En fastighet som Du äger har så kallat mantal i en Häradsallmänning. Det innebär att till Din fastighet är kopplad till ett delägarskap i en Häradsallmänning.

Hur stor har utdelningen varit de senaste åren?

Klickar du på denna länk kommer du till en tabell som visar utdelningen för de olika allmänningarna de senaste åren.

Vad är ett mantal? 

Antalet mantal anger hur mycket Du äger av en allmänning. Allmänningarna har olika mantal. Det finns alltså inte lika många mantal i alla allmänningar.
Mantal var från början en beskrivning/värdering av vilken bärkraft fastigheten hade. Det skulle nog närmast kunna jämföras med omsättning idag. Mantalet låg till grund för beskattningen av fastigheten. Fler mantal innebar alltså en större fastighet med högre produktion. Förr var jordbruksmark (öppen och plöjd mark) värd mycket mera än skogsmarken vilket medförde att bättre jordbruk gav fler mantal. (Mer information om historik se häradsallmänningarnas historia.)

Kan jag sälja en del av en allmänning?

Nej. Mantalet tillhör själva fastigheten och kan inte köpas eller säljas separat.

Kan jag köpa en del av en allmänning?

Förvaltning och skötsel av Häradsallmänningarna har i mer än 1000 år skötts av delägarna och av dem anlitade samarbetspartners. Sedan några årtionden tillbaka är det HäradSkog som gör det för våra ägare. Allmänningar har av naturliga skäl inte genomgått arvskiften, försäljningar eller större köp. Det ger en extremt lång kontinuitet i hur allmänningarnas skogar skötts - och därmed har vi ett långsiktigt tänk i skötseln som är unikt. Den grundtanken genomsyrar fortfarande vår förvaltning. Det är kanske därför som vi ser på skötsel på fastighetsnivå och avkastning i kronor per hektar och år.

Vem ska jag kontakta?

För operativa frågor i fält kontakta den ansvarige skogvaktaren - namn och telefon finns under fliken "kontakta oss". Du är självklart också välkommen att kontakta kontoret.

Adress- eller ägarändring

HäradSkog beställer (enligt respektive allmännings reglemente) inför utdelning och stämma registerutdrag från Lantmäteriet. Normalt behöver inget göras utan Lantmäteriets uppgifter uppdateras automatiskt vid fastighetsförändringar. Om något är fel så är det Lantmäteriet som måste kontaktas.

Enligt stämmobeslut så är det Lantmäteriets fastighetsregister med tillhörande oförmedlade mantal som anger delaktighetstal och därmed utdelning för allmänningarna.

Vi anlitar Swedbank för att administrera vår utdelning. Du kan få din del av utdelningen till valfri bank - men Du måste disponera kontot. Vill Du ändra konto som Din utdelning betalas till så kontakta oss på kontoret på 019-10 80 80.